ГО "Агенція розвитку громади села Поздимир"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами членів

      Громадської організації

«Агенція розвитку громади     села Поздимир»

Протокол № 10 від

31 жовтня 2016 року

Головуючий Зборів

              _______(Капустяк О.П.)

 

Статут

Громадської організації

«Агенція розвитку громади

села Поздимир »

(код ЄДРПОУ 40257357)

( Нова редакція)

 

                                                                                     с. Поздимир - 2016

 

                                                                      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Громадська організація «Агенція розвитку громади села Поздимир» є неприбутковою громадською організацією.
  2. Організація діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
  3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України, міжнародними договорами ратифікованими Верховною Радою України.
  4. Організація є юридичною особою, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, символіку, що затверджується Правлінням та реєструється у встановленому законом порядку.

    1.5.     Місцезнаходження (юридична адреса) Організації:

Україна, 80216 вул. Б. Хмельницького27,с. Поздимир, Радехівського району, Львівської області.

       1.6.Організація поширює свою діяльність на території Поздимирської сільської ради.

       1.7.  Діловодство в Організації ведеться відповідно до законодавства України.

      1.8.  Повна назва Організації: Громадська організація «Агенція розвитку громади села Поздимир».

      1.9. Скорочена назва Організації: ГО «Агенція розвитку громади села Поздимир».

      1.10. Організація є самоврядною громадською організацією та втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність Організації не допускається.

 

                                                               2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ

 2.1.   Головною метою діяльності Організації є об’єднання зусиль членів громади села для вирішення найбільш гострих проблем села, сприяння економіко-соціальному розвитку території, розвитку малого і середнього бізнесу, залучення інвестицій.

2.2.    Для досягненнясвоєї мети Організація вирішує такі завдання:

         -   сприяти економічно-соціальному розвитку території;

         -   розвивати громадську активність жителів території.

         -здійснювати підтримку розвитку гуманітарно-соціальної сфери на локальному рівні (освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, відпочинку, дозвілля, охорони здоров’я, соціального захисту, громадського та територіального самоврядування тощо) шляхом реалізації суспільнозначущих проектів.

         -   сприяє розвитку фізичної культури та спорту.

2.3.   Організація здійснює свою діяльністьу таких формах:

         -   залучає благодійні внески українських та іноземних юридичних і фізичних осіб у вигляді грошових коштів, наукового обладнання, оргтехніки, інтелектуальної власності тощо і здійснює їх облік;

        - бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю Організації,  дбає про їх технічне оснащення;

       -   бере участь у фінансуванні або здійснює самостійно цільові програми і проекти;

      -  надає матеріальну та організаційну допомогу організаціям і установам, діяльність яких споріднена чи пов’язана із програмами і статутною метою Організації, включаючи забезпечення умов праці, житлових умов, лікування, організацію відпочинку;

     - засновує у встановленому чинним законодавством порядку відокремленні підприємства і госпрозрахункові організації із статутом юридичної особи, через які здійснюється господарська, у тому числі зовнішньоекономічна, та інша діяльність, що забезпечує фінансування заходів, спрямованих на виконання завдань Організації;

    -  організовує і фінансує фахове стажування, обміни досвідом членів Організації, працівників установ і організацій, підприємств, що створені Організацією чи співпрацюють з ним в інших регіонах України та за кордоном;

   -  здійснює підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені юридичні особи (товариства, підприємства);

- здійснює співпрацю з громадськими організаціями, міжнародними та національними Фундаціями закладами науки та культури іншихкраїн;

   -   здійснює співпрацю та фінансування видавничої діяльності з питань діяльності Організації,  надає сприяння у виданні просвітницької загальноосвітньої літератури, включаючи фінансування видання літератури;

   - проводить рекламно-інформаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації про діяльність Організації, пропагування його ідеї і мети діяльності;

  - бере участь в організації і проведенні згідно із чинним законодавством, фестивалів, ярмарок тощо, фонди від яких спрямовуються виключно на благодійні цілі Організації;

-  сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм;

-   надає допомогу у створенні і  розвитку неурядових неприбуткових організацій;

- сприяє охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток культури, місць поховань;

- організовує, координує та фінансує заходи, спрямовані на досягнення мети Організації;

-   співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування;

-   бере участь у розробці різного роду програм і проектів;

-   здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

 

                              3.ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Органами управління( керівними органами ) Організації є:

         -  загальні збори засновників Організації;

         -   правління Організації;

         -   наглядова Рада;

 3.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори засновників Організації, які  скликаються не рідше одного разу на рік Правлінням Організації.

 3.2.1.   До виключної компетенції Загальних зборів Організації належить:

         -   затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

         -    прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Організації;

         -   обрання Правління та Наглядової ради Організації;

         -  прийом, виключення членів Організації, іменування почесним членом Організації;

         - реалізація права власності на майно та кошти Організації в порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

        3.2.2. Загальні збори визначають основні напрямки діяльності та розвиткуОрганізації, розглядають і затверджують звіти Правління та Наглядової ради Організації.

        3.2.3. Загальні збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше ¾ членів Організації. У межах своєї виключної компетенції рішення Загальних зборів приймаються, якщо за цю пропозицію проголосували не менше ¾ членів Організації. У інших випадках рішення приймаються простою більшістю голосів членів Організації.

        3.3. У період між скликанням загальних зборів керівництво Організацією здійснюється Правлінням, чинним у складі трьох осіб (голови, секретаря, бухгалтера) терміном на три роки.

        3.3.1.  Правління проводить свої засідання за потребою, але не рідше одного разу у два місяці.

       3.3.2. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на ньому присутні 2/3 йогочленів. Правління приймає рішення, якщо за нього проголосували не менше 2/3 його членів від загальної кількості членів Правління.

3.3.3. Правління вирішує всі справи Організації, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції  Загальних зборів членів Організації:

         -   виконання рішень Загальних зборів Організації;

         - надання Наглядовій раді на їх вимогу необхідної інформації про діяльність Організації;

         -  вирішення питання про прийняття та виключення з числа членів Організації в період між Загальними зборами з подальшим затвердженням на чергових Загальних зборах;

         -   визначення розміру та порядку внесення вступних та членських внесків;    

- затвердження розподілу наявних засобів по основних напрямках діяльності Організації;

         - засновує у встановленому порядку установи, організації, підприємства, необхідних  для виконання статутних завдань Організації, затверджує їх установчі документи;

         -  створення підприємств та товариств зі статусом юридичної особи;

         -  прийняття та виключення із членства Організації;

         -  заснування засобів масової інформації;

         -  затвердження звітів Правління;

         -  затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів;

         -  затвердження за поданням Голови Правління з числа членів Правління

         - визначає час, місце та формує порядок денний для проведення Загальних зборів Організації;

         -   планує міжнародні зв’язки Організації;

         - виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних зборів Організації;

3.3.4.  Правління Організації обирається Загальними зборам відкритим голосуванням терміном на 3 роки.

3.3.5.  Очолює Правління голова, який здійснює загальне керівництво діяльністю Організації і діє в межах своєї компетенції, а саме:

         -   представляєОрганізацію у стосунках з державними та громадськими установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

         -   без доручення діє від імені Організації;

         -   організовує виконання рішень Загальних зборів;

         -   звітується перед Загальними зборами та Наглядовою Радою про свою діяльність;

         -   укладає угоди, договори, підписує офіційні документи та здійснює інші юридичні акти від імені Організації;

         -   виконує інші функції, які не відносяться до компетенції Загальних зборів та Правління Організації в цілому.

3.4.  Для контролю над фінансово-господарською діяльністю Організації та створених нею структур Загальні збори Організації обирають Наглядову Раду (ревізора) Організації, яка складається з трьох осіб.

3.4.1.  Наглядова Рада у своїй діяльності підзвітна  Загальним зборам Організації.

3.4.2. Член Наглядової Ради не може бути членом Правління і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3.4.3. Наглядова Рада веде протоколи своїх засідань. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів  Ради. Засідання Ради є правомочними, коли в них беруть участь не менше як два з трьох членів Ради.

3.4.4.  До функцій Наглядової Ради відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації. З цією метою Наглядова Рада:

         -   здійснює контроль фінансової діяльності Організації;

         -   отримує від посадових осіб Організації усі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи;

         -   контролює цільове використання майна, коштів та інших матеріальних цінностей, наданих Організації благодійниками та звітність Організації перед благодійниками;

         -  наглядає за виконанням вимог даного Статуту засновниками та членами Організації.

3.4.5.   Наглядова Рада здійснює ревізію діяльності Організації за мірою необхідності, але не рідше одного разу в рік.

 

                                                                            4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ     

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2.   Індивідуальним членом Організації може бути громадянин України, іноземний громадянин, чи особа без громадянства, які беруть активну участь у роботі Організації і визнають положення Статуту Організації.

4.2.1.  Прийняття індивідуальних членів здійснюється Загальними зборами Організації на підставі письмової заяви кандидата та інших документів та критеріїв, перелік яких визначається документами Організації відповідно до чинного законодавства України.

 4.2.2. Індивідуальним членам Організації може видаватися на підтвердження їх членства посвідчення за зразком, затвердженим Загальними зборами Організації.

 4.3.   Члени Організації мають право:

         -   брати участь у заходах, які здійснюються Організацією;

         -   вносити пропозиції до органів Організації з питань, що пов’язані з його діяльністю;

         -   брати участь у правлінні Організації з правом ухвального голосу;

         -   обирати та бути обраним до складу керівних органів Організації;

         -   користуватися всіма видами творчої, консультативної. Методичної та іншої допомоги, що її може дати Організація;

         -   звертатися до Організації по допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;

         -   вільно виходити з членів Організації у будь-який час за письмовою заявою, поданою до Загальних зборів Організації.

 4.4.   Члени Організації зобов’язані:

         -   виконувати вимоги Статуту та інших документів, затверджених вищим керівним органом Організації;

         -   діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом Організації;

         -   брати особисту участь у забезпеченні програм Організації матеріальними та іншими ресурсами;

4.5. З урахуванням норм чинного законодавства України Організація може у своїх документах визначати додаткові права та обов’язки членів Організації.

4.6.   Член Організації може бути виключений з Організації у випадку:

         -   подання особистої заяви з проханням про виведеннязі складу членів Організації;

         -   грубих порушень норм Статуту Організації, що завдали значної шкоди її іміджу;

         -  у випадку( виїзд за кордон на ПМЖ, неучасть у роботі Організації понад 2 роки ), коли на протязі  2  років особа письмово не підтвердила своє членство в Організації.

 4.6.1. Рішення про виключення із членів Організації приймається Загальними зборами Організації більшістю голосів від загального складу.

 4.6.2. Члени Організації на добровільних засадах беруть участь у фінансуванні програм Організації.

 

                               5.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном.

5.2. До майна та коштів Організації належать:

  • майно та кошти передані її членами або державою;
  • майно та кошти набуті, як членські внески;
  • пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  • набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);
  • придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів), членів органів управління та інших осіб, пов’язаних з діяльністю Організації.

5.4. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

5.5. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

                      6.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації. Відокремленими підрозділами Організації є її філії та представництва. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

6.2. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі положень про них затвердженими Правлінням організації.

6.3. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює його голова призначений Правлінням організації. Голова відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності виданої Організацією.

6.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються у встановленому законом порядку до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

6.5. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації відбувається за рішенням Правління Організації, припинення діяльності Організації або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

 

                                                  7.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1.  Всі зміни і доповнення до даного Статуту виносяться на розгляд Загальних зборів членів Організації.

7.2.  Рішення про затвердження Статуту Організації, внесеннязмін та доповнень до нього, приймаються відповідно до пунктів 3.2.1.  та 3.2.3. цього Статуту.

7.3.  Про внесені зміни та доповнення до Статуту Організації голова Правління зобов’язаний повідомити державний орган, який провів реєстрацію протягом встановленого чинним законодавством терміну.

 

                                                         8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Організації приймається на Загальних Зборах ¾ голосів присутніх або за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Загальних зборів Організації або суду.

8.3. До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації з моменту її призначення або створення.

8.4. У разі реорганізації Організації до правонаступника переходять усі її права та обов’язки.

8.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

В Статуті Громадської організації «Агенція розвитку громади села Поздимир»

Пронумеровано та прошнуровано:

____ (___________________) аркушів.

 

Голова правління______________

 

 

Секретар правління____________

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *